21.01.2020

Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.
3. Mojžíšova 26, 13

V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte, nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.
Galatským 5, 1 (B21)