23.08.2019

Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé.
1. Paralipomenon 29, 11 (B21)

Tobě patří, Pane, všechna sláva, čest a moc. Ty jsi stvořil všechno, z tvé vůle to vzniklo i trvá.
Zjevení Janovo 4, 11 (SNC)