21.08.2018

Hospodin, náš Bůh, kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá.
1. Královská 8, 57 (B21)

Apoštolové se rozešli do světa a všude zvěstovali radostnou zprávu o Kristu. Pán jim pomáhal a jejich slova potvrzoval mocnými činy.
Marek 16, 20 (SNC)