11.12.2018

Jásejte, nebesa, země, raduj se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin svůj lid potěšil, projevil soucit

Ježíš Kristus se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením.
1. list Korintským 1, 30