20.02.2019

Své ruce k tobě, Bože, vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody!
Žalm 143, 6 (B21)

Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“
Matouš 11, 28