21.04.2019

Běda tomu, kdo by se chtěl přít se svým tvůrcem, vždyť člověk není víc než hliněný střep z rozbitého džbánu. Cožpak může hlína mluvit hrnčíři do jeho práce?
Izajáš 45, 9 (SNC)

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
2. list Korintským 5, 17