19.02.2018

Pokud se vám nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu.
Jozue 24, 15 (B21)

Nedívejte se na nás jinak než jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství.
1. list Korintským 4, 1 (SNC)