04.12.2021

Izraele však Hospodin zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni už nikdy, navěky!
Izajáš 45, 17 (B21)

Spravedliví zazáří v království svého Otce jako slunce.
Matouš 13, 43 (B21)